logoCreated with Sketch.
Hero image

Mały podatnik na podstawie ustawy o VAT

2021.04.09

MAŁY PODATNIK NA PODSTAWIE USTAWY O VAT

Pojęcia małego podatnika pojawiają się zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jak i w ustawie o podatku VAT.

Mały podatnik – w rozumieniu art. 2 ust. 25 ustawy o VAT, jest podatnikiem, u którego wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej ustawowemu limitowi równowartości 1.200.000 euro.

Od tej reguły istnieje wyjątek, który dotyczy wymienionych rodzajów działalności gospodarczej. Ustawodawca wylicza spośród nich: prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu. Powyższe podmioty mogą posiadać status małego podatnika, jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro. Przeliczenia kwoty na walutę polską dokonuje się po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Mały podatnik w zakresie podatku od towarów i usług może korzystać z rozliczenia metodą kasową. Wówczas powstanie obowiązku podatkowego uzależnione jest od otrzymania zapłaty za fakturę, a podatnik ma możliwość przesunięcia płatności podatku do miesiąca po zakończeniu kwartału. Status Małego podatnika umożliwia też rozliczenie kwartalne w podatku VAT. Pliki JPKV7K składa się w części ewidencyjnej miesięcznie, a połączone z częścią deklaracyjną kwartalnie. O wyborze takiej formy rozliczania należy powiadomić naczelnika urzędu skarbowego za pośrednictwem druku VAT-R.

 Od kilku lat w związku ze zmianą kursu przeliczenia dla waluty euro, mamy do czynienia tylko z aktualizacją kwoty limitu. Dla przykładu w 2020 było to 5.248.000 zł. Oraz 197.000 zł., a w 2021 – 5 418 000 zł. I 203 000 zł.

kancelariadenaro.com

© - Wszelkie prawa zastrzeżone


Polityka prywatności


projekt:

mazak.studio